Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje prekejums.lt (toliau – Pirkėjas), ir UAB “Sanvila” (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Elektroninė parduotuvė).

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Elektroninėje parduotuvėje užsakymo formavimo pabaigoje paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą”.

3. Pirkėjo teisės

3.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šiose Elektroninės parduotuvės Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka.

3.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, apie tai raštu informuodamas Pardavėją per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos. Tokiu atveju Pirkėjas privalo grąžinti pirktas prekes Pardavėjui. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, pilnos komplektacijos, tos pačios prekinės išvaizdos bei kokybės, kokias Pirkėjas gavo iš Pardavėjo, įskaitant visą techninę dokumentaciją, kuri buvo gauta kartu su prekėmis iš Pardavėjo. Priešingu atveju Pardavėjas atsisako priimti grąžinamas prekes bei grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

3.3.Pirkėjas turi ir kitas teises, kurios numatytos šiose Taisyklėse bei LR teisės aktuose.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1.Pirkėjas įsipareigoja apmokėti prekių kainą bei prekių pristatymo išlaidas, o taip pat ir kitas išlaidas, jei tokios yra.

4.2.Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes.

4.3.Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų Elektroninės parduotuvės Taisyklių bei LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.4.Pirkėjas įsipareigoja naudoti pirktas prekes pagal paskirtį ir pagal gamintojo nurodymus. Priešingu atveju jis praranda teisę į prekės garantinį aptarnavimą.

4.5.Pirkėjas įsipareigoja saugoti, niekam neperduoti ir/arba neperleisti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų. Jeigu tai įvyko arba Pirkėjas tik įtaria, kad tai galėjo įvykti, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Elektroninės parduotuvės atstovus telefonu arba elektroniniu paštu. Negavus tokio pranešimo, Pardavėjas neatsako už Pirkėjo dėl to patirtus nuostolius.

4.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo kaip įmanoma greičiau juos atnaujinti. Priešingu atveju Pardavėjas neatsako už nesėkmingą Pirkėjo užsakymų vykdymą.

5. Pardavėjo teisės

5.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui arba pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis Elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2.Pardavėjas turi teisę laikinai arba visai nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą be išankstinio įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3.Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistas Taisykles Pardavėjas skelbia Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems pirkimo-pardavimo sandoriams.

5.4.Pardavėjas turi ir kitas teises, kurios numatytos šiose Taisyklėse bei LR teisės aktuose.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu per su Pirkėju sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3.Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti jam sumokėtus už tą prekę pinigus per 3 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pirktos Elektroninėje parduotuvėje prekės Pirkėjui pristatomos Pirkėjo sąskaita.

7.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, išmatavimų bei kitų prekių savybių. Todėl galutinė pristatymo kaina nustatoma tik pilnai suformavus užsakymą.

7.3. Prekių užnešimo paslauga, jei tokia reikalinga, užsakoma iki apmokėjimo už prekes ir pasirinktas paslaugas. Prekių užnešimo paslaugą apmoka Pirkėjas.

7.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas kartu su prekes pristatančiu asmeniu privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę bei asortimentą. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo šį faktą pažymėti prekę lydinčiajame dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Nustačius prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimus, Pirkėjas privalo nepriimti siuntos. Pirkėjui pasirašius lydinčiuosius dokumentus be pastabų, laikoma, kad siunta Pirkėjui priduota tvarkinga.

7.5. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

8. Prekių grąžinimas

8.1.Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

8.2.Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, pilnos komplektacijos, tos pačios prekinės išvaizdos bei kokybės, kokias Pirkėjas gavo iš Pardavėjo, įskaitant visą techninę dokumentaciją, kuri buvo gauta kartu su prekėmis iš Pardavėjo. Priešingu atveju Pardavėjas atsisako priimti grąžinamas prekes bei grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsakingas Pirkėjas.

8.3.Prekes Pirkėjas grąžina savo sąskaita, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

8.4.Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir pakeisti ją analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

9. Atsakomybė

9.1.Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikė netikslius arba neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2.Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.

9.4.Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir niekam jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.5.Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.6.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

10.1.  Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Elektroninės parduotuvės tinklalapyje nurodytu adresu arba elektroniniu paštu.

11. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 


Naujienų prenumerata:

Paspaudus mygtuką išsiųsti, Jūs sutinkate su privatumo politikos salygomis.

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. „cookies“). Tokios informacijos rinkimas nekelia jokios grėsmės Jums ar Jūsų kompiuteriui. Ši informacija reikalinga mums tam, kad galėtume tobulinti savo darbą, efektyviau pateikti pirkėjams prekių išdėstymą, aprašymus ir t.t.

Plačiau apie slapukus: Privatumo politika